موقعیت های خالص CFTC GBP NC انگلستان از 25.7– پوند قبلی به 5.6- هزار پوند افزایش یافت.
اطلاعات موجود در این صفحات حاوی اظهارات آینده نگر است که شامل خطرات و عدم قطعیت می شود. بازارها و ابزارهای معرفی شده در این صفحه فقط برای اه، اطلاعاتی هستند و به هیچ وجه نباید به ،وان توصیه ای برای ،ید یا فروش در این دارایی ها استفاده شوند. شما باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، تحقیقات کامل خود را انجام دهید. FXStreet به هیچ وجه تضمین نمی کند که این اطلاعات عاری از اشتباه، خطا یا تحریف با اهمیت باشد. همچنین تضمین نمی کند که این اطلاعات ماهیت به موقع دارند. سرمایه‌گذاری در بازارهای باز ریسک زیادی را شامل می‌شود، از جمله از دست دادن تمام یا بخشی از سرمایه‌گذاری شما، و همچنین ناراحتی عاطفی. تمام خطرات، زیان ها و هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری، از جمله از دست دادن کل اصل سرمایه، مسئولیت شماست. نظرات و نظرات بیان شده در این مقاله متعلق به نویسندگان است و ،وماً منع، کننده سیاست یا موضع رسمی FXStreet و تبلیغ کنندگان آن نیست. نویسنده هیچ مسئولیتی در قبال اطلاعاتی که در انتهای پیوندهای ارسال شده در این صفحه یافت می شود نخواهد داشت.

اگر به طور صریح در متن مقاله ذکر نشده باشد، در زمان نگارش، نویسنده هیچ موقعیتی در هیچ یک از سهام ذکر شده در این مقاله و هیچ رابطه تجاری با شرکت ذکر شده ندارد. نویسنده برای نوشتن این مقاله غرامتی به جز FXStreet دریافت نکرده است.

FXStreet و نویسنده توصیه های شخصی ارائه نمی دهند. نویسنده هیچ گونه اظهارنظری در مورد صحت، کامل بودن یا من، بودن این اطلاعات نمی کند. FXStreet و نویسنده هیچ مسئولیتی در قبال خطاها، حذفیات یا هرگونه ضرر، جراحت یا آسیب ناشی از این اطلاعات و نمایش یا استفاده از آن ندارند. خطاها و حذفیات به استثنای

نویسنده و FXStreet مشاوران سرمایه گذاری ثبت شده نیستند و هیچ چیز در این مقاله به ،وان مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته نشده است.


اخبار فید


منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-kingdom-cftc-gbp-nc-net-positions-climbed-from-previous-ps-257k-to-ps-56k-202212232102