اشنابل بیشتر: ما هنوز شاهد مارپیچ واقعی قیمت دستمزد نیستیم… اما


>

اشنابل بیشتر: ما هنوز شاهد مارپیچ واقعی قیمت دستمزد نیستیم… اما

گرگ میکالوفسکی

اطلاعات بیشتر از ECBs Schnabel:

  • ما هنوز یک مارپیچ واقعی قیمت دستمزد را مشاهده نمی کنیم، اما دستمزدها همچنان می تواند بر تورم فشار صعودی وارد کند.
  • بسیار بدتر از آن است که تداوم تورم را دست کم بگیریم و سپس بیش از حد برآورد کنیم
تبلیغات – به خواندن زیر ادامه دهید

بر،ب ها

تبلیغات – به خواندن زیر ادامه دهید

محبوبترین

تبلیغات – به خواندن زیر ادامه دهید

تبلیغات – به خواندن زیر ادامه دهید


منبع: https://forexlive.com/centralbank/more-schnabel-we-are-not-yet-seeing-an-actual-wage-price-spiralbut-20221124/